Stresstest

Mentale stress

Gedetailleerde uitleg van de test uitslagtest-mentale-stress

Mentale stress wordt op dezelfde manier als de fysieke stress gepresenteerd. De witte lijn in het trechtervormige normale bereik zijn de leeftijd gerelateerde normaal waarden. De witte ster is de waarde die bij de persoon is gemeten.

De mentale stress is berekend op basis van de HRV waarden, gerelateerd aan het frequentie spectrum van de cardio intervallen. Dit zijn de frequentie-gebaseerde parameters van de HRV. Toegenomen mentale stress komt overeen met toegenomen spectrale power in de langzame golven binnen het spectrum (onder 0.06 Hz). Aan de andere kant, toegenomen spectrale power in de hoge frequentie (boven 0.07 Hz) wijzen op een lage mentale stress. De relaties en verbanden die hierboven worden beschreven worden gebruikt voor het berekenen van de mentale stress.

Het verschil tussen de leeftijd gerelateerde waarden en de gemeten waarde bij de persoon wordt als de mentale stress index weergegeven. Idealiter zou dit een negatieve waarde moeten zijn. Wanneer de mentale stress index positief is geeft dat aan dat de mentale stress verhoogd is. De berekende waarden van de fysieke en mentale stress geven de spanning aan van het regelmechanisme van de hartslag op het moment dat de test wordt uitgevoerd. Deze spanning is het resultaat van een toegenomen behoefte voor optimale fysieke en mentale adaptatie.

Wanneer de test is uitgevoerd na een periode van voldoende fysieke en mentale rust (10 minuten), dan geeft de uitslag het werkelijke niveau van geaccumuleerde stress weer die door verschillende continue stress factoren wordt veroorzaakt. De algoritmen voor het bepalen van de stress zijn ontwikkeld op basis van duizenden onderzoeken op mensen die chronisch zijn blootgesteld aan verschillende soorten industriële, ecologische en psychosociale stress. Hierdoor kan een zeer betrouwbare uitslag worden gegeven van de leeftijd gerelateerde stress van de persoon die de test heeft ondergaan.

 

Fysieke stresstest-fysieke-stress

Gedetailleerde uitleg van de test uitslag

De fysieke stress test beoordeelt het niveau van de opgebouwde fysieke stress in het lichaam. Fysieke stress kan opgestapeld zijn, wat inhoudt dat de fysieke stress voor een langere tijd in het lichaam aanwezig is.

De witte lijn in het trechtervormige normale bereik, zijn de leeftijd gerelateerde normaalwaarden. De witte ster is de waarde die bij de persoon is gemeten.

Een resultaat onder de witte lijn is indicatief voor een lage fysieke stress, een resultaat boven de witte lijn is indicatief voor een hoge fysieke stress.

De fysieke stress index is het verschil tussen de leeftijd gerelateerde normaalwaarden en de uitslag die bij de persoon is gemeten. Wanneer deze index verhoogd is duidt dat op een verhoogde fysieke stress. In een optimale situatie is de gemeten waarde bij de persoon een negatieve waarde (minder fysieke stress dan de leeftijd gerelateerde normaalwaarde). De fysieke stress is berekend op basis van de HRV parameters.

 

Overall stresstest-overall-stress

Gedetailleerde uitleg van de test uitslag

Professionals op het gebied van stress meting en beoordeling hebben aangetoond dat een chronische verhoging van stress kan leiden tot het ontstaan van diabetes, hypertonie, oncologische problemen, maagzweren, hartaandoeningen en andere condities. Dit maakt dat de overall stress test met Dyna-Vision™ Health en Fitness een noodzakelijk onderzoek is voor iedereen. Ook voor onderzoek op grote bevolkingsgroepen is het een zeer betrouwbare en belangrijk test. De opgestapelde stress voor personen jonger dan 18 en ouder dan 70 kan licht afwijken doordat in deze groepen personen een grotere variatie mogelijk is van de onderzochte personen in de database waartegen de test persoon wordt gewogen. In deze gevallen kunnen de uitslagen individueel over tijd worden vergeleken zodat voor een persoon kan worden beoordeeld of de opgestapelde stress wijzigt door inspanning, ontspanning en andere maatregelen die de stress positief beïnvloeden. De berekende stress waarden van een individu kunnen licht variëren maar normaal gesproken zijn deze vrijwel constant wanneer de test procedure niet varieert. De uitslag bij personen die rustgevende medicatie gebruiken of bètablokkers kan er normaal uitzien, maar de waarden zijn niet correct. Het algoritme voor de stress meting wordt hierdoor sterk beïnvloed en de test resultaten kunnen niet worden gebruikt.

Ook personen met een pacemaker kunnen niet betrouwbaar worden getest. Iedereen heeft een basis (chronische) waarde van opgestapelde stress. Deze waarde kan worden beïnvloed door kortstondige stress genererende factoren, gedurende een aantal uren of dagen. Om het effect van deze factoren te verminderen en de test niet te laten beïnvloeden raden wij aan de test na 2 of 3 dagen te herhalen.

 

Functionele leeftijdtest-functionele-leeftijd

Gedetailleerde uitleg van de test uitslag

De functionele leeftijd is het resultaat van de berekende balans tussen de takken van het sympatische en parasympatisch zenuwstelsel van het vegetatieve zenuwstel. Een toegenomen functionele leeftijd is indicatief voor een toegenomen sympatische activiteit en andersom.

Het is aangetoond dat de HRV met het verouderingsproces niet alleen afneemt, maar ook veranderd op verschillende gebieden die momenteel nog verder worden onderzocht. De berekende uitslagen van een persoon worden vergeleken met de leeftijd gerelateerde normaalwaarden. Het verschil tussen deze waarden geeft de functionele leeftijd weer.

Op basis van medische literatuur kan een toegenomen functionele leeftijd een voorbode zijn voor het ontstaan van gevaarlijke ziekten op termijn. Het verschil tussen de functionele leeftijd en de werkelijke leeftijd wordt exponentieel weergegeven op de volgende schaal: Uitstekend à Zeer goed à Goed à Normaal à Slecht à Zeer slecht.

De uitslag van de functionele leeftijd wordt gebruikt om het gezondheidsrisico te bepalen. Deze wordt uitsluitend berekend aan de hand van de stress test uitslagen. Het is niet zo betrouwbaar als de uitslag van het gezondheidsrisico, aangezien deze is gebaseerd op alle testuitslagen van de stress en fitness uitslagen die berekend worden aan de hand van het ECG, stres en fitness test en correlatie analyse.

 

Stress detailstest-stress-details

Gedetailleerde uitleg van de test uitslag

Dit scherm geeft een aantal grafieken weer met de statistische gegevens van de test uitslagen en de conditie van de persoon. De onderdelen zijn het Tachogram, Scattergram, Spectrum en Histogram. In deze grafieken worden de testresultaten weergegeven als grafische gegevens.

Tachogram

Visualiseert de puls variatie en de mogelijke verstoringen en afwijkingen van de puls.

Scattergram

Geeft de puls variabiliteit weer op een specifieke manier. Hoe lager het aantal hartslagen in de rechter onderkant van het scattergram is, hoe lager de pulse variabiliteit van de testpersoon is.

Een groot aantal hartslagen in het centrale gedeelde van de grafiek en het ontbreken van een ellipsvormige wolk van punten eromheen is volgens veel professionals een voorspeller van een hartaanval.

Wanneer de scattergram wolk een meetpunt dichtheid toont in de rechter onderkant dan heeft de test persoon een lage puls variabiliteit en een toegenomen stress niveau.

In termen van fysiologie kan dit worden uitgelegd als een verminderd contact tussen de regelcentrales van de ademhaling systeem en het hart -en vaatsysteem, wat betekent dat het zogenoemde sinusoïde ritmen zijn afgenomen.

Spectrum

Deze geeft een visueel idee over de golf van de puls, oftewel de hoeveelheid spectraal power in de gebieden van de langzame, gemiddelde en snelle spectraal golven.

Histogram

Toont de cardio-intervallen frequentie distributie (puls variabiliteit) op een specifieke manier. Dit moet een “belvormige” grafiek zijn. Indien er een verschuiving naar rechts is dan is er sprake van een toegenomen parasympatische activiteit. Indien er een verschuiving naar link is dan is er sprake van een toegenomen sympatische activiteit.

Knoppen

Met de knoppen is het mogelijk om een markeerpunt te verplaatsen langs het histogram om bepaalde gebieden te selecteren en gedetailleerder te onderzoeken. Hiermee kunnen ook gedeelten met veel storing worden gemarkeerd en verwijderd.